Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med 6 gule stjerner (EU) og teksten: GDPR

Delta Elektronik A/S' Persondatapolitik

Opdateret 24-05-2018 

Denne politik omhandler, hvordan Delta Elektronik A/S indsamler og behandler personoplysninger. Personoplysninger omfatter enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Delta Elektronik A/S er juridisk ansvarlig for at sikre, at de registrerede personoplysninger behandles i overensstemmelse med denne aktuelle persondatapolitik samt gældende lov.

                                               Data ansvarlig:

                                                                    Delta Elektronik A/S
                                                        CVR-nr. 87638316
                                                        Husby Allé 17
                                                        2630 Taastrup
                                                        Danmark

Foto af vor bygning

Delta Elektronik A/S agerer som dataansvarlig, når der indsamles samt behandles relevante personoplysninger om kunder, samarbejdspartnere, leverandører og deres medarbejdere.

Personoplysningerne behandles til enhver tid på forsvarlig vis og i overensstemmelse med de gældende regler i GDPR persondataforordningen, således at kravet om databeskyttelse efterkommes.

Hvilke personoplysninger indsamles og til hvilke formål?

Delta Elektronik indsamler, registrerer og behandler de relevante personoplysninger, der finder sted som led i virksomhedens kontraktuelle aktiviteter. Indsamling af personoplysninger, der er afgivet af personer selv, og som falder uden for det kontraktuelle forhold sker kun såfremt, der er afgivet samtykke herom.

Indsamlingen af relevante data omhandler ikke følsomme persondata oplysninger, og sker i henhold til data minimeringsprincippet. Der er herved tale om personoplysninger i form af virksomhedens navn, adresse, CVR- nummer, kontraktdata, bank oplysninger og kundeforhold herunder medarbejdernes navn, arbejdsmailadresse, arbejdstelefon nummer samt arbejdsstilling.

Hvad er grundlaget for vores behandling

Delta Elektronik A/S behandling af omtalte personoplysninger er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede deltager i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning eller ønske herom forud for indgåelse af en kontrakt eller et kontraktsamarbejde. Personoplysningerne behandles derudover også som led i kunderelationer og/eller i kraft af et samarbejdsforhold.

Der opdateres løbende nærværende Persondatapolitik i overensstemmelse med interne processer og behørig tilpasning til gældende lov. Ligeledes ajourføres de relevante personoplysninger således, at disse fremstår korrekte og kun omfatter de nødvendige personoplysninger.

Derudover kan Delta Elektronik A/S anvende den registreredes personoplysninger i forbindelse med markedsføring, hvorved den registrerede vil modtage info-mails om nyheder, udgivelser, invitationer til events og kurser, der er særligt relevante for den registrerede. Formålet hermed er at opdatere kunder om tilgængelige, nye og forbedrede produkter etc. og hermed yde en bedre og mere målrettet service, dog ikke bestående af personhenførbare informationer. Såfremt den registrerede ikke længere ønsker at modtage sådanne informationer, kan denne til enhver tid afmelde sig dette, ved at klikke på linket i bunden af den modtagende mail.

Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger

Det primære retsgrundlag for behandling af kunder, leverandører, samarbejdspartnere og deres medarbejderes personoplysninger fremkommer af Delta Elektroniks kontraktuelle forpligtelse, eller påtænkte kontraktindgåelse som den registrerede er part i eller som denne deltager eller medvirken i, samt den registreredes anmodning forud for selve kontraktindgåelsen jf. Persondataforordningens art. 6, stk.1, litra b.

I tilfælde, hvor der ikke foreligger en kontraktuel forpligtelse, kan behandlingen af personoplysninger ske på baggrund af den registreredes samtykke herom jf. Persondataforordningens art. 6, stk.1, litra a.

Videregivelse af personoplysninger

Delta Elektronik A/S anvender tredjeparts virksomheder som leverandører til brug for levering af vores tjenester bedst muligt. Der er tale om eksterne leverandører, der agerer som databehandlere, der udbyder en platform til brug for systematisering og registrering af de tidligere nævnte relevante kundeinformationer, hvorfor disse databehandlere behandler de af Delta Elektronik A/S oplyste personoplysninger på Delta Elektronik A/S instrukser og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Delta Elektronik A/S er forsat dataansvarlig og indestår for, at der er indgået en, databehandleraftale med de anvendte eksterne databehandlere, som sikrer, at personoplysningerne til enhver tid er og bliver opbevaret sikret og forsvarligt.

Derudover videregiver Delta Elektronik A/S kun registrerede personoplysninger, såfremt dette følger af bestemte lovkrav.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger

Delta Elektronik A/S søger løbende at ajourføre og herved også slette ikke relevante eller ikke længere gældende personoplysninger, når disse ikke længere tjener et legitimt formål. De indsamlede personoplysninger kan blive opbevaret i det omfang lovgivningen kræver dette.

Delta Elektronik A/S opfylder reglerne om god bogføringsskik og er derved forpligtet til at bevare relevante personoplysninger, der falder under bogføringsdata i 5 år i henhold til reglerne i bogføringsloven § 10. Dette gælder også efter eventuelt ophør af kontraktuelt samarbejde.

Disse regler medfører, at Delta Elektronik A/S på opfordring af den registrerede vil slette personoplysninger, med undtagelse for de oplysninger, som vi er forpligtede til at opbevare. Efter den forpligtede opbevaringsperiode vil de øvrige data ligeledes blive slettet.

Den registreredes rettigheder

Enhver person ejer sin egen data, og har til enhver tid ret til at blive oplyst om, hvilke personoplysninger Delta Elektronik A/S har på den registrerede.

Som registreret har man en række rettigheder, som respekteres af Delta Elektronik A/S. Disse rettigheder omfatter følgende:

  1. Ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger, som Delta Elektronik A/S behandler, med hvilke formål vi behandler oplysningerne og om personoplysningerne videregives til andre.
  2. Den registrerede har ret til at få berigtiget urigtige eller ufuldstændige personoplysninger om denne.
  3. Den registrerede har ret til at få erlagt en dataportabilitet af de personoplysninger, som denne enten selv har afgivet, samt for de personoplysninger, som Delta Elektronik A/S har indsamlet på baggrund af den registreredes samtykke, eller som er indsamlet i forbindelse med Delta Elektroniks A/S kontraktuelle forpligtelse over for den registrerede.
  4. Den registrerede har ret til at få erlagt en dataportabilitet af de personoplysninger, som denne enten selv har afgivet, samt for de personoplysninger, som Delta Elektronik A/S har indsamlet på baggrund af den registreredes samtykke, eller som er indsamlet i forbindelse med Delta Elektroniks A/S kontraktuelle forpligtelse over for den registrerede.
  5. Såfremt der er indhentet den registreredes samtykke til behandling af dennes personoplysninger, har den registrerede til enhver tid ret til at tilbagekalde dennes samtykke, hvormed personoplysninger indsamlet på baggrund af den registreredes samtykke vil blive slettet.
    Tilbagekaldes en samtykkeerklæring, sker det ikke med tilbagevirkende kraft, hvorfor tilbagekaldelsen heraf ikke påvirker lovligheden af den hidtidige behandling på samtykket forinden tilbagetrækningen.

    Såfremt den registrerede ønsker at gøre brug af én eller flere af dennes rettigheder beskrevet ovenfor, skal denne rette personlig henvendelse til Delta Elektronik A/S.

Identifikation af den registrerede

For at sikre de registreredes personoplysninger, skal en registreret person, når denne retter henvendelse til Delta Elektronik A/S, kunne identificere sig selv. Den registrerede skal således på tilstrækkeligvis kunne fremlægge bevis for, at denne er den omtalte person.

Såfremt Delta Elektronik A/S ikke finder, at en person formår at efterkomme dette beviskrav, kan Delta Elektronik A/S kræve, at den pågældende person skal identificere sig selv fysisk på adressen.


Ændringer i denne Politik

På baggrund af nyere lovgivning på området og som følge af den digitale udvikling, kan der forekomme nødvendige ændringer i behandlingen af personoplysningerne og til at sikre beskyttelsen af disse. Hermed forbeholder Delta Elektronik A/S sig retten til at opdatere og ændre i denne Politik.

 

Kontakt

Ethvert spørgsmål og enhver anmodning, begæring eller henvendelse i øvrigt vedr. persondata skal ske efter skriftlig henvendelse til Delta Elektronik A/S på: ah@deltaelektronik.dk


Klageadgang

Delta Elektronik A/S bestræber sig på at opfylde alle gældende lovkrav indenfor området, således at den registreredes personoplysninger til enhver tid er forsvarligt behandlet og sikret. Delta Elektronik A/S efterstræber at imødekomme og respektere den registreredes ønsker om behandling af dennes personoplysninger. Såfremt den registrerede, ikke finder behandlingen tilstrækkelig kan denne afgive en klage til den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.