Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede af lovens hammer

Tip om IEC/EN standarder

vigtigt for automatik og din maskinfremstilling

Nedenstående tip og oplysninger henvender sig til vore kunder og andre, som er maskinbyggere og el-folk, der arbejder med linearteknik og servoteknik i maskiner og anlæg. ”Tip om standarder” skal betragtes som en guide, der viser hvad man mindst skal kende af direktiver og standarder.

Fra EU har den danske regering modtaget en række af direktiver, hvorefter den danske stat skal udføre og gennemføre gældende lovgivning for industrien.

Denne lovgivning findes i en række danske bekendtgørelser, som bliver udsendt og kontrolleret af forskellige myndigheder som Arbejdstilsynet m.fl.

Billedet symboliserer EU lovgivning med stjerner, lovbog og hammer


Til hvert direktiv findes nogle standarder, der kan betragtes som vejledninger og hjælp til at overholde mindste kravene og dermed de relevante direktiver.

Hvis en fabrikant følger de gældende relevante standarder
formodes han/hun at overholde tilhørende direktiver

Fabrikanten skal erklære, at de fremstillede produkter er i overensstemmelse med relevante direktiver og at kravene dermed er opfyldt. CE-mærket på produktet skal synliggøre, at kravene er overholdt.

Hvis fabrikanten ikke følger de aktuelle standarder, skal han fremstille egne standarder. Et godkendt laboratorium skal så teste og dermed bevise (typegodkende), at fabrikantens maskine er fremstillet i overensstemmelse med relevante direktiver.


Video: Risikovurdering eksempel.

Vigtige direktiver

Følgende direktiver er relevante for de fleste maskinfabrikanter:

               ○   Maskindirektivet
               ○   Lavspændingsdirektivet
               ○   EMC-direktivet
               ○   ATEX-direktivet jan være aktuelt for nogle maskiner

Som maskinbygger bør du orientere dig om der kan være direktiver, som f.eks. fødevaredirektiver, der er relevant for fremstilling af din maskine og dermed har du stor nytte af de tilsvarende standarder.

Standard typer

Det er Maskindirektivet og andre relevante direktiver, der er loven som indeholder de krav, du skal overholde som maskinbygger. Kravene er specificerede som Væsentlige Sikkerheds og Sundheds-krav (VSSK) eller Væsentlige krav afhængig af hvilket direktiv, der betragtes.

Der er fastlagt en hierarkisk struktur, der omfatter følgende typer standarder:

○   A-standarder: Grundlæggende sikkerhedsfilosofi.
○   B-standarder: Systemorienterede B1- og produktorienterede B2 standarder dækker grupper af risici.
○   C-standarder: Maskineorienterede standarder (F.eks.: En bestemt type maskine).

Normative referencer

Udover, at enhver standard indeholder et forord og formål, er der også et afsnit med titlen Normative referencer. Dette er vigtigt at være opmærksom på, idet standarden henviser til andre standarder.

Det betyder, at bestemmelserne i disse også gælder for den aktuelle standard. De normative referencer kan være citeret relevante steder i teksten i den aktuelle standard.


Hvor mange standarder skal du bruge?

Langt de fleste virksomheder, som fremstiller maskiner, udstyr og produktionsanlæg under maskindirektivet, kan klare sig alt i alt med 3-4 standarder og ved hjælp af dem se, hvilke andre standarder, der evt. kan være aktuel til en særlig maskinfremstilling eller brug. Dette ses i standardens Normative Referencer, som omtalt ovenfor.

Vigtigste standarder til fremstilling af dine maskiner


Der er ikke oplyst udgivelses år i neden nævnte standarder. Sørg selv for at få/have de gældende standarder, som du erklærer maskinfremstillingen i overensstemmelse med i den medfølgende erklæring ved levering af maskinen.


IEC/EN ISO 12100

Denne internationale standard specificerer den grundlæggende terminologi, principper og en metodik til at opnå sikkerhed i maskiners konstruktion. Standarden specificerer principper for risikovurdering og risikonedsættelse med henblik på at hjælpe konstruktører til at nå dette mål.

Disse principper tager udgangspunkt i viden om og erfaringer med konstruktion, anvendelse, uventede hændelser, ulykker og risici, der er forbundet med maskiner. Der beskrives procedurer til at identificere farekilder og estimere og bedømme risici i de relevante faser af maskinens levetid samt til at eliminere farekilder eller tilvejebringe tilstrækkelig risikonedsættelse. Der gives vejledning i dokumentation og verifikation af risikovurderings- og risikonedsættelses processen.

Det er derudover hensigten med denne internationale standard, at den skal anvendes som grundlag for udarbejdelse af type B- eller type C-sikkerheds standarder.

Standarden omhandler ikke risiko for og/eller skade på husdyr, ejendom eller miljø.

Standardens Anneks B indeholder i hver sin tabel eksempler på farekilder, farlige situationer og farlige hændelser med henblik på at forklare disse begreber og hjælpe konstruktøren i processen med at identificere farekilder.

Den praktiske anvendelse af et antal metoder for hver af risikovurderingens stadier findes i ISO/TR 14121-2.


IEC/EN 60204-1

Denne standard gælder for elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk udstyr og systemer for maskiner. Den dækker elektrisk materiel med vekselspændinger, der ikke overstiger 1.000 Vac eller jævnspændinger, der ikke overstiger 1.500 Vdc og med nominel forsynings frekvenser, der ikke overstiger 200 Hz.

Der findes en nyttig håndbog på ca. 500 sider med titlen: Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner. Den er udgivet af EVU og baseret på IEC/EN 60204-1 med mange eksempler på løsninger mv.

Bogen kan købes ved DS og EVU – ISBN nr.: 9788 7783 20773

 

IEC/EN 61082

Regler om udarbejdelse af dokumenter til elektroteknisk brug. Standarden kan betragtes som en vejledning i hvordan man ved hjælp af forskellige objekter kan udføre sin dokumentation med kredsskemaer, lister, tegninger, referencebetegnelser, brug og mærkning af symboler og styring af dokumenter mv.

 

IEC/EN 60617

Denne standard er en database man får adgang til ved køb af standarden. Den omhandler grafiske symboler til skemaer. Den giver en oversigt af standard symboler og grundsymboler, hvormed man kan lave sit eget symbol for en hvilken som helst komponent. Et sådant eget symbol kan betragtes som værende et standard symbol når disse få simple regler er overholdt.

Standarder som nogle fabrikanter kan have brug for


IEC/EN 61000-serien

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Standarden omhandler kompatibilitets niveauer for lavfrekvente ledningsbårne forstyrrelser og signaloverføring i offentlige lavspændingsnet.

Ofte kan maskinbyggeren opfylde EMC-krav ved at læse og følge standarden IEC/EN 60204-1.


IEC/EN ISO 81346

Denne standard, der er udgivet af IEC og ISO i fællesskab, etablerer generelle principper for strukturering af systemer inklusiv strukturering af informationen om systemer. Baseret på disse principper, er der givet regler og vejledninger for formulering af entydige referencebetegnelser for objekter i ethvert system.

Referencebetegnelsen identificerer objekter med det formål, at etablere og hente information om et objekt, og hvor det er gennemført også om den korresponderende komponent. En referencebetegnelse opmærket på en komponent er nøglen til at finde information om objektet i forskellige typer af dokumenter.


IEC/EN ISO 13849

Til almindelige maskiner og anlæg kan fabrikanten have brug for at støtte sig til visse dele af især IEC/EN ISO 13849 uden nødvendigvis at skulle erklære overensstemmelse med disse standarder. Gør man det skal man følge dem fulgt ud.

Denne del af ISO 13849 indeholder sikkerhedskrav og giver vejledning om principperne for konstruktion og integrering af sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer (SRP/CS), herunder konstruktion af software.

For disse dele af SRP/CS specificerer standarden karakteristika, som omfatter det PL-niveau, der kræves for at udføre sikkerhedsfunktioner. Den gælder for SRP/CS uanset den anvendte type teknologi og energi (elektrisk, hydraulisk, pneumatisk, mekanisk osv.) i alle slags maskiner.


IEC/EN 62061

Standardens titel er: Maskinsikkerhed – Funktionssikkerhed i sikkerhedsrelaterede elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske styresystemer. Denne standard gælder især for større komplekse anlæg og sikkerhedssystemer som kraftværker og lignende.

 

Risikovurdering iht. Maskindirektivet

De farer, som en maskine udgør overfor mennesker, husdyr, bygninger og ikke mindst maskinens tiltænkte funktioner skal man undgå.

Dette skal gennemføres i henhold til maskindirektivet, der er loven.

Maskindirektivet stiller krav om, at maskinfabrikanten skal gennemføre en vurdering af de risici, der kan komme på tale i forbindelse med maskinen og dens funktioner, føringssystemer og elektrisk materiel, der totalt set udgør maskinen.

Grafisk viser flowdiagram over risikovurdering

 

Fabrikanten skal dokumentere, at alle faremomenter på maskinen er risikovurderet og resultatet heraf. Metoden er beskrevet i kompendiet: Risikovurdering udgivet af Nordiske Ministerråd – Arbejdstilsynet og tilsvarende organisationer i Norden.

Ifølge maskindirektivet skal fabrikanten overholde en række VSSK´ere (Væsentlige Sikkerheds og Sundheds Krav). Disse krav er listet op i maskindirektivets Bilag-I og dermed i bekendtgørelse At 612 (national lov).

Tilsvarende findes Bilag i andre relevante direktiver med oplistning af væsentlige krav. Når det viser sig, at VSSK´ere ikke er overholdt skal der udføres en risikonedsættelse. Til det formål angiver direktivet følgende:

Eliminér:
Fabrikanten skal fjerne – eliminere – eller mindske faren

Reducér:
Såfremt det ikke er muligt at eliminere faren, skal fabrikanten træffe de nødvendige beskyttelsesforanstaltninger ved hjælp af afskærmning og sikkerhedsanordninger

Informér:
Hvis der stadig er risici, skal det være oplyst i brugsanvisningen. Fabrikanten kan f.eks. stille krav om operatørtræning, advarsler om ekstremt varme eller kolde flader, vibrationer, støj, personlige værnemidler mv.

Relaterede produkter

Læs mere om sikkerhed >