Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med risikovurdering flowdiagram

Sikkerhed med servo- og lineær teknik

undgå farlige situationer ved fornuftig håndtering af CE-mærket materiel

Sikkerhed er nøgleordet for enhver maskine eller udstyr, der skal være fremstillet i henhold til maskindirektivet og andre relevante direktiver. Selvom du køber CE-mærkede komponenter som for eksempel motorer, drev og aktuatorer er det vigtigt at håndtere montering mv. korrekt så det fungerer som tiltænkt.

Foto af trykkerimaskine med grafisk angivelse af distribueret styring

Med nedenstående tip kan du udpege og undgå farer for mennesker og objekter.

Fagfolk påkrævet

Det er vigtigt at sørge for kvalificerede medarbejdere til at udføre de forskellige opgaver i forbindelse med håndtering af elektronisk udstyr, el- og mekaniske komponenter, el- og mekanisk installation af lineær teknik, servo teknik og andet.


Din risikovurdering

Maskindirektivet skelner mellem fagfolk og særligt instruerede personer. Risikovurderingen vil altid vise, hvornår det skal være en fagmand der udfører en given opgave og hvornår en opgave kan håndteres af en særlig instrueret medarbejder.


Kvalificerede medarbejdere bør mindst kende følgende standarder:

●   IEC/EN ISO 12100: Om sikkerheds principper og risikovurdering.
●   IEC/EN 60364: Elektriske lavspændings installationer. Stærkstrømsbekendt-
     gørelsen afsnit 6.
●   IEC/EN 60204-1: Maskinsikkerhed - Elektrisk udstyr på maskiner.
●   IEC/EN 61082-1: Om el-dokumentation.

IEC/EN 12100 

Denne internationale standard specificerer den grundlæggende terminologi, principper og en metodik til at opnå sikkerhed i maskiners konstruktion.

Standarden specificerer principper for risikovurdering og risikonedsættelse med henblik på at hjælpe konstruktører til at nå dette mål.

Disse principper tager udgangspunkt i viden om og erfaringer med konstruktion, anvendelse, uventede hændelser, ulykker og risici, der er forbundet med maskiner.

Der beskrives procedurer til at identificere farekilder og estimere og bedømme risici i de relevante faser af maskinens levetid samt til at eliminere farekilder eller tilvejebringe tilstrækkelig risikonedsættelse.

Læs dokumentationen

Forkert håndtering af en komponent eller udstyr kan medføre skade på personer eller ejendom og komponenter bliver måske også skadet. Læs dokumentationen inden idriftsættelse. Kollmorgen anbefaler at man kontrollerer produktets revision nummer. Dette er et link mellem produkt og manual, der skal matche hinanden.


Risikovurdering

I henhold til Maskindirektivet skal maskinbyggeren udføre en risikovurdering af maskinen således at man sikrer sig at maskinen med dens på byggede komponenter og udstyr overholder maskindirektivets mindstekrav. Risikovurdering er omhandlet i standard IEC/EN ISO 12100.

Automatisk genstart

Der findes udstyr og komponenter, som for eksempel drev, der automatisk genstarter ved POWER ON, spændingsdyk eller ved afbrydelse af forsyningsspændingen afhængig af parameter settings og lignende. Herved kan der opstå en alvorlig, farlig situation for de personer som arbejder med maskinen.

For eksempel skriver Kollmorgen i forbindelse med et drev: Hvis parametre DRV.ENDEFAULT er sat til 1, så skal der placeres en advarsel på maskinens aktuelle sted: Automatisk genstart ved POWER ON. Desuden skal man sikre, at det ikke er muligt at aktivere POWER ON hvis der er en person i den farlige zone.

I tilfælde hvor man benytter en underspændings beskyttelsesenhed skal det være i overensstemmelse med IEC/EN 60204-1, afsnit 7.5.

Faremomenter

Elektrostatisk stød

Der findes udstyr som for eksempel drev, der består af elektrostatisk følsomme komponenter som kan ødelægges ved forkert brug. Før man rør sådant udstyr skal man aflade kroppen for elektrostatisk elektricitet. Undgå kontakt med højt isolerende materialer som kunstige stoffer, plastik film og lign. Placer udstyret/drevet på en ledende flade.

Varme overflader

Overflader på en del komponenter og udstyr må ikke være varme, idet køleplader kan overskride 80° C og det kan give mindre forbrændinger. Mål temperaturen og vendt til den er under 40° C før den berøres.

Jordforbindelse

Det er afgørende at man sikrer sig at komponenter og udstyr er forsvarligt jordet til PE-terminalen (beskyttelsesjord) i fordelertavlen. Der er risiko for elektrisk chok og uden effektiv jording kan man ikke garantere personbeskyttelse. 

Højspænding

Der findes udstyr som producerer høje elektriske spændinger. Et drev kan for eksempel komme op på 900 V. Så er der stor risiko for elektrisk chok. Åben og rør ikke sådan udstyr i drift. Sørg for at afdækninger og tavlelåger er lukket. 

Vent mindst 7 minutter efter afbrydelse af et drev fra forsyningen før potentielle dele berøres som kontakter eller stik. Vær opmærksom på at kondensatorer kan stå med farlig spænding op til 7 minutter efter afbrydelse af forsynings spændingen. Rør aldrig en tilslutning til udstyr, som et drev, så længe der er forsyning på. Der er fare for lysbuedannelse, der kan beskadige kontakter og skade personer.

Forstærket isolation

Termiske sensorer, motor bremser og feedback-systemer indbygget i den tilsluttede motor skal have forstærket isolation iht. IEC/EN 61800-5-1. De skal isoleres mod system komponenter med forsyningsspænding i henhold til den krævede testspænding.

Brug af komponenter og udstyr som beskrevet

Fabrikanter af komponenter og udstyr skal oplyse produktets begrænsninger – hvad det må bruges til. For eksempel skriver Kollmorgen: AKD drev er udelukkende tiltænkt til at drive egnede synkron servo motorer med lukket kredsløbs styring af drejemoment, hastighed og eller position.

AKD drev er komponenter som er tiltænkt inkorporeret i elektriske anlæg eller maskiner og kan kun bruges i sådanne anlæg eller maskiner.

                                    Foto af Kollmorgen AKD drev tilsluttet motor med et-kabel-løsning

Maskinfabrikanten skal udføre en risikovurdering af maskinen med indbyggede drev og maskinen må ikke benyttes før det er dokumenteret at den overholder mindstekravene i de relevante direktiver, når det er inden for EU. Det vil sige at overensstemmelseserklæringen er underskrevet. Er der tale om lande uden for EU er det de nationale regler i det pågældende land der gælder.

Kabling

Normalt bør man benytte kobberledere og lederens tværsnit findes i standarden IEC/EN 60204-1.

IEC/EN 60204-1

Denne del af IEC 60204 gælder for elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk materiel og systemer til maskiner, der ikke kan bæres med hånden, mens arbejdet pågår, herunder en samling af maskiner, der arbejder sammen på en koordineret måde. Denne del af IEC 60204 er en anvendelsesstandard og tilsigter ikke at begrænse eller hindre teknologiske fremskridt. I denne del af IEC 60204 omfatter termen "elektrisk" både elektriske, elektroniske og programmerbare elektroniske emner (dvs. "elektrisk materiel" betyder elektrisk, elektronisk og programmerbart elektronisk materiel).