Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med teksten: Salgs- og leveringsbetingelser

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 

April 2022

GYLDIGHED/GENERELT
Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er skriftligt aftalt parterne imellem.

PRISER
1.
Prisangivelse i kataloger, prislister etc. er vejledende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.
2.
Prisangivelser i tilbud er kun forpligtende mod angivelse af endelig og bindende ordre senest en måned fra tilbudsafgivelse.
3.
Prisangivelser i tilbud og ordreanerkendelser er baseret på den i tilbuddet/ordreanerkendelsen anførte vekselkurs (basiskursen). Såfremt vekselkursen på leveringsdagen afviger 1 % eller mere fra basiskursen, reguleres faktureringsprisen procentuelt tilsvarende.
4.
Enhver prisangivelse er endvidere baseret på de på afgivelsestidspunktet gældende toldsatser samt øvrige offentlige/lovbestemte afgifter og byrder. I tilfælde af ændring i disse vil leveringsprisen blive reguleret tilsvarende. Alle priser er eksklusive moms.
5.
Hvis intet andet er anført gælder priserne ab sælgers lager ekskl. gebyr og fragt.
6.
Såfremt DELTA ELEKTRONIK’s leverandører forøger deres priser til DELTA ELEKTRONIK med mere end 5 % med virkning i perioden mellem endelig og bindende ordre og leveringstidspunkt, har DELTA ELEKTRONIK ret til at forøge prisen tilsvarende overfor køber.

LEVERINGSTID
1.
Leveringstider regnes fra det seneste af følgende tidspunkter:
a. DELTA ELEKTRONIK’s modtagelse af købers ordre. Såfremt ordren indeholder betingelser, som er afvigende fra DELTA ELEKTRONIK’s tilbud, gælder den dato på hvilken sådanne uoverensstemmelser er endeligt afklaret parterne imellem.
b. DELTA ELEKTRONIK’s modtagelse fra køber af sådanne komplette tekniske specifikationer, som måtte være nødvendige for leverancens gennemførelse.
c. DELTA ELEKTRONIK’s modtagelse af forskudsbetaling eller deponering, som måtte være aftalt parterne imellem.
2.
De af DELTA ELEKTRONIK opgivne leveringstider er baseret på leveringsoplysninger indhentet fra pågældende leverandør. DELTA ELEKTRONIK påtager sig ikke erstatningsforpligtelser for eventuelle forsinkelser.
3.
I tilfælde af forsinket levering, og hvor dette skyldes forhold, der kan henregnes til køber, eller som er beskrevet i de foran anførte bestemmelser er DELTA ELEKTRONIK på intet tidspunkt ansvarlig for driftstab, avancetab og/eller andet indirekte tab, herunder eventuelle følgeskader.

BETALINGSBETINGELSER
1.
Betaling skal erlægges kontant senest 30 dage efter fakturadato, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt.
2.
Såfremt betaling ikke erlægges rettidigt, forbeholder DELTA ELEKTRONIK sig ret til at beregne morarente i henhold til renteloven af den til enhver tid gældende restgæld fra forfaldsdato.

PRODUKTANSVAR
1.
For skade på personer, der er en følge af fejl eller mangler ved leverede produkter, hæfter DELTA ELEKTRONIK i henhold til gældende lov om produktansvar. DELTA ELEKTRONIK er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab ved produktansvarsskader

REKLAMATIONER
1.
Eventuelle reklamationer skal ske skriftligt til DELTA ELEKTRONIK senest 8 dage efter varemodtagelse.
2.
DELTA ELEKTRONIK’s ansvar for mangler omfatter ikke fejl der skyldes en af køber foreskrevet konstruktion eller udførelse, ændringer foretaget af køber uden DELTA ELEKTRONIK’s skriftligt afgivne indforståelse, fejlagtig reparation udført af køber eller på dennes foranledning, fejlagtig montering eller behandling, mangelfuld vedligeholdelse, eller andre forhold, der må tilregnes køber.
3.
DELTA ELEKTRONIK har intet ansvar for forhold der skyldes almindeligt slid eller ælde.
4.
DELTA ELEKTRONIK påtager sig intet ansvar og ingen erstatningspligt for eventuel personskade, skade på materiel, på ejendom, driftstab eller anden afledt skade uanset årsag.
5.
DELTA ELEKTRONIK er kun ansvarlig for personskade, hvis det kan påvises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af DELTA ELEKTRONIK eller andre, som DELTA ELEKTRONIK har ansvaret og instruksbeføjelsen for.
6.
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig accept af DELTA ELEKTRONIK.

GARANTI
1.
Varer, som inden 12 måneder fra leveringsdatoen viser sig at være behæftet med fremstillings- eller materialefejl, repareres eller ombyttes med nye ved fragtfri indsendelse til DELTA ELEKTRONIK. DELTA ELEKTRONIK vælger selv mellem reparation og ombytning.
2.
Såfremt køber indenfor garantiperioden ønsker varer repareret eller ombyttet på sin adresse, forbeholder DELTA ELEKTRONIK sig ret til at debitere køber for rejseomkostninger.

FORCE MAJEURE
1.
DELTA ELEKTRONIK skal ikke være ansvarlige for misligholdelse som følge af force majeure såsom krig, borgerkrig, oprør, terror, generalstrejker, naturkatastrofer, brand, import- eller eksportforbud, transportproblemer, almindelig vareknaphed, råvaremangel samt andre leveringsvanskeligheder hos leverandører, eller lignende. Dersom en force majeure begivenhed fortsætter i en periode på 90 dage kan hver af parterne opsige denne aftale med øjeblikkelig virkning.

VOLDGIFT OG LOVVALG
1.
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med ordren, herunder tvister vedrørende ordrens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom. Voldgiftsretten skal bestå af 3 dommere.
2.
Enhver tvist skal behandles i henhold til Dansk Ret.

PERSONOPLYSINGER
1.
DELTA ELEKTRONIK kan indsamle og bruge personoplysninger om køber og købers ansatte i forbindelse med vores kundeadministration, eksempelvis for at kunne administrere og levere varer og services, besvare henvendelser, føre tilsyn og kontrol m.m. I den forbindelse kan vi bruge følgende personoplysninger: (i) Kontakt-, ID- og anden personinformation (ii) Arbejdsrelaterede oplysninger (iii) Finansielle oplysninger (iv) Korrespondance (v) Særlige kategorier af persondata
2.
Vi opbevarer som udgangspunkt oplysningerne i op til 5 år efter, at køber har afsluttet sit kundeforhold hos DELTA ELEKTRONIK.