Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Maskiner og udstyr i eksplosiv atmosfære

kræver en del sikkerhedskrav i henhold til ATEX-direktivet 

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/34/EU af februar 2014 om harmonisering af medlemsstaternes love vedrørende udstyr og sikringssystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer.


ATEX står for Atmosphere explosible.
Det er fransk og betyder eksplosiv atmosfære


Som alle andre CE-mærkede produkter er den medfølgende dokumentation et vigtigt element i at opretholde sikkerheden.

For ATEX-produkter vil der typisk også medfølge et certifikat fra et europæisk prøvningsorgan.


De grundlæggende regler for elektriske ATEX-produkter kan findes i standard IEC/EN 60079-0 ”Eksplosive atmosfærer – Del 0: Udstyr – Generelle krav”.

Maskiner og udstyr konstrueret efter 30. juni 2003 skal være mærket efter direktivet og standarderne, der er anvend, når det placeres i et zoneklassificeret område.

Du skal oplyse ATEX direktivet 2014/34/EU i din overensstemmel-seserklæring.

ATEX Direktivet
omfatter maskiner, betjeningsanord-ninger, kontaktorer, detektorer og systemer til forebyggelse og aflastning af eksplosioner.

ATEX Mærkning
ATEX-mærkningen placeres typisk sammen med CE-mærket på maskinskiltet. Overensstemmelses erklæringen skal bl.a. indeholde information om, efter hvilke standarder udstyret er risikovurderet samt reference til evt. ATEX-certifikat.

 

           

Du skal forebygge risikoen for eksplosioner

ATEX kan findes i områder, hvor der typisk er organiske stoffer, der enten damper eller støver. Dertil kommer også en række kemiske materialer. Mange brancher i Danmark er påvirket af risikoen, for at disse stoffer og materialer antænder.

Det er ikke kun den første eksplosion og trykbølge, der kan være den store fare, men også de efterfølgende skader på beholdere, tanke, rør og brand i områder med personale.


Det du bør gøre

💥 Reducer områder med ATEX
💥 Begræns og forebyg risiko for eksplosion
💥 Kend de risici, der er ved at færdes i nærheden af farlige områder

Hvis der skal arbejdes i områderne, kræves yderligere kendskab til procedurer i den lovpligtige udvidede arbejdspladsvurdering. Uddannelse og involvering af udførende medarbejdere i risikovurderinger og udstyrsspecifikation er essentielt for sikkerheden.

Danske myndigheder

Ved at klassificere områder som eksplosive indikeres det, at virksomheden har taget stilling til lovkravet om at beskytte mod risikoen for eksplosioner, så personskade kan undgås.

Det er Beredskabsstyrelsen og Arbejdstilsynet, som er myndighed for denne lovgivning i Danmark. Alt materiel, der markedsføres til anvendelse i en eksplosiv zone, skal følge direktivet, som er gennemført med:

Boligministeriets bekendtgørelse 697/1995
Arbejdstilsynets bekendtgørelse 696/1995

Bemærk
at eksisterende materiel, som ikke er omfattet af direktivet, skal opfylde de indretningskrav, som er anført i direktivet.

ATEX-standarder

Nedenfor vises de standarder, som er relevante i forhold til konstruktion, opbygning, installation- og anlægsdesign i forbindelse med eksplosive atmosfære. De standarder som er relevante for dig kan du købe ved Dansk Standard gældende for det år dit produkt eller maskinde er produceret og markedsført første gang. 


✅  IEC/EN 60079-10-1: - Del 10-1: Klassifikation af områder - Eksplosive gasatmosfærer
✅  IEC/EN 60079-10-2: - Del 10-2: Klassificering af områder - Eksplosive støvatmosfærer

✅  IEC/EN 60079-14: - Del 14: Konstruktion, valg og opbygning af elektriske installationer
✅  IEC/EN 60079-17: - Del 17: Inspektion og vedligeholdelse af elektriske installationer

✅  IEC/EN 60079-29-2: - Del 29-2: Gasdetektor - Valg, installation, brug og vedligehold af detektorer til brændbare gasser og oxygen

Scope

ATEX-direktiv finder anvendelse på følgende, i det følgende benævnt "produkter":

Udstyr og beskyttelsessystemer beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosfærer,

💥 sikkerhedsanordninger,
💥 kontrolanordninger og
💥 reguleringsanordninger

beregnet til brug uden for potentielt eksplosive atmosfærer, men som er nødvendige for eller bidrager til, at udstyr og beskyttelsessystemer fungerer sikkert med hensyn til eksplosionsrisici.

Komponenter, der er beregnet til at blive inkorporeret i udstyr og beskyttelsessystemer, som omhandlet i direktivet.

ATEX-direktivet finder ikke anvendelse på:

Medicinsk udstyr beregnet til brug i et medicinsk miljø, 

💥 udstyr og
💥 beskyttelsessystemer

hvor eksplosionsfaren udelukkende skyldes tilstedeværelsen af eksplosive stoffer eller ustabile kemiske stoffer;

Udstyr beregnet til brug i private og ikke-kommercielle miljøer, hvor potentielt eksplosive atmosfærer kun sjældent kan skabes, udelukkende som følge af utilsigtet lækage af brændstofgas.

Zoneklassifikation

Hvis din produktion arbejder med brændbart støv eller damp/væske, skal du vurdere, om de kan skabe en eksplosiv atmosfære. Det kan være alt fra damp og gasser samt støv, der blander sig med luft.

Du skal vurdere, hvor, hvordan og hvornår de brandfarlige stoffer kan blandes med luften og skabe en eksplosiv atmosfære. Hvis man ikke kan udelukke, at der kan skabes eksplosive atmosfærer, så skal man lave en zoneklassifikation.

ATEX ZONER

Zone 0
Område, hvor der kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft og brændbar gas, damp eller tåge kontinuerligt, hyppigt eller i længere tid.

Zone 20
Område, hvor der kan være en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft kontinuerligt, ofte eller i længere tid.

Zone 1
Område, hvor der under normal drift lejlighedsvis kan forekomme en eksplosiv blanding af luft og brændbar gas, damp eller damp.

Zone 21
Område, hvor der under normal drift lejlighedsvis kan forekomme en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft.

Zone 2
Område, hvor der under normal drift er usandsynligt, at der vil opstå en eksplosiv atmosfære bestående af en blanding af luft med brændbar gas, damp eller damp, og hvis det opstår, vil det kun være i kort tid.

Zone 22
Område, hvor der under normal drift er usandsynligt, at der vil opstå en eksplosiv atmosfære bestående af en sky af brændbart støv og luft, og hvis det opstår, vil det kun være i kort tid.

ATEX-certificering

Dette er en typeafprøvning af en maskine eller et stykke udstyr, som har nogle ATEX sikkerhedsmæssige krav – Typeafprøvningen sker i henhold til ATEX-direktivet 2014/34/EU, som i Danmark kaldes indretningsdirektivet.

Certificeringen betyder, at en tredje part har vurderet, om maskinen eller udstyret opfylder myndighedskravene i direktiv 2014/34/EU, så sikkerheden ikke udelukkende overlades til producenten.

Undlader man som virksomhed at få udført en certificering, hvor der er krav om det, vil man bære ansvaret i tilfælde af ulykker.

Følgende certifikater skal udstedes af et bemyndiget organ

✅  EU Type Examination Certificate – bilag III
✅  EU Unit Verification/Certificate of conformity for the unit – bilag IX
✅  EU Component Certificate (U) (kræver re-certificering inden installation)
✅  Productions Quality Assurance Notification – PQAN -  bilag IV eller VII


Kontakt Beredskabsstyrelsen www.brs.dk som er myndighed ved klassifikation af eksplosionsfarlige områder. På deres hjemmeside vil du kunne finde vejledning om klassifikation af eksplosionsfarlige områder. På www.retsinformation.dk  kan du finde regler for klassifikation af eksplosionsfarlige områder.

Skal mit udstyr godkendes?

Det afhænger af, hvilken zone udstyret skal anvendes i.

Alt udstyr, der skal anvendes i zone 0 og zone 20, skal have et ATEX-certifikat fra et bemyndiget organ, også hvis det fremstilles til eget brug.

Fabrikanten kan selv risikovurdere ikke-elektriske maskiner og anlæg i Materielgruppe II til anvendelse i zone 21 og zone 22 efter relevante standarder (f.eks. IEC/EN 1127-1).

Den interne fabrikskontrol beskrevet i direktivets anneks VIII skal ligeledes gennemføres.

For zone 21 skal der indsendes et teknisk dossier til det bemyndigede organ.

Dette kan undlades for zone 22.

Markedsføring af maskine og udstyr

Direktiv 2014/34/EF om ”materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosionsfarlig atmosfære” vedrører de krav, fabrikanter (og importører) skal opfylde ved markedsføring af materiel til brug på steder, hvor der kan være eksplosionsfare. For elektrisk materiel svarer direktivet stort set til hidtidige regler. Men det er nyt, at visse maskiner også er omfattet, bl.a. maskiner, som skal arbejde i støv eller dampe, og som har en mulig tændekilde.

Direktivet omfatter maskiner, betjeningsanordninger, kontaktorer, detektorer og systemer til forebyggelse og aflastning af eksplosioner.


Når materiellet markedsføres, skal det opfylde direktivets krav til:


🔶  Konstruktion, udstyr og udformning
🔶  Fremstillingskontrol og evt. typeafprøvning
🔶  Teknisk dossier og risikovurdering
🔶  CE-mærkning, materielgruppe, kategori og anvendelsesområde
🔶  Brugsanvisning
🔶  EF-overensstemmelseserklæring

Maskiner, som arbejder med støv, væsketåge eller gasser, der sammen med luft kan danne eksplosionsfarlig atmosfære, skal være sikret mod risikoen ved en eventuel eksplosion. Dette kan betyde, at maskinen skal have Ex-mærkning.

Maskiner mv. skal være sikret mod at kunne antænde en eksplosiv atmosfære, når maskinen opstilles på steder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme. Hvis maskinen må anvendes eller opstilles på steder, hvor eksplosiv atmosfære kan forekomme, skal dette oplyses af fabrikanten og mærkes på maskinen.

Mærkning og dokumentation
dette er nøglen til al kommunikation

Den meget komplekse mærkning er nøglen til kommunikation imellem fabrikant, installatør og inspektør. Heri angives hvad, der er nødvendigt at vide for at kunne anvende produktet i installationen.

Da der er mange beskyttelsesmetoder og særlige krav og valgmuligheder for installation og anvendelse, anvendes ofte flere mærkningskoder, som skal dechifreres og udvælges af installatøren.


Arbejdet i forhold til dette direktiv indeholder typisk:


                           🔹 Beredskabsplaner
                           🔹 Dokumentation af område og udstyr
                           🔹 Arbejdsinstrukser og uddannelse
                           🔹 Instruktioner i rengøring
                           🔹 Instruktioner i eftersyn
                           🔹 Reparation og vedligehold samt
                           🔹 Beskrivelse af processer og aktiviteter

Bemærk!

Artiklerne er ikke fuldt dækkende emnerne men er en god guide til viden om hvad du skal gøre for at din maskine er i overensstemmelse med reglerne og sikker  at arbejde med.