Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Topbillede med næroptagelse af aktuator og PC

Dokumentation

af maskinen skal medleveres i henhold til maskindirektivet

Formålet med artiklerne er at give Delta Elektronik's kunder og andre en brugbar guide om CE-mærkning af maskiner og den procedure som maskinfabrikanten kan følge.

Efter at have udført risikovurdering af de enkelte faremomenter og evt. foretaget risikonesættelse - Valg af sikkerhedskategori, PL- og evt. SIL-niveau - skal dokumentationen udføres.

Artiklen om CE-mærkning af maskinen er opdelt i følgende emner:

●  CE-Mærkningsproceduren  
●  Risikovurdering 
●  Risikonedsættelse 
●  Vælg PL- og SIL-niveau 
●  Dokumentation

Risikoprofil skema

En maskine uden dokumentation er ikke en maskine!

Når al nødvendig dokumentation er udarbejdet sættes CE-mærket på maskinen.

Al nødvendig dokumentation af maskinen skal medleveres og brugeren har ansvaret for at dokumentationen er medleveret. Dette gælder for eksempel:

●   Installationstegninger og beskrivelse
●   El-dokumentation, styklister og mekanisk dokumentation
●   Dokumentation af justeringer og indstillinger
●   Betjening, vedligeholdelse og skrotning af maskinen
●   Fabrikant-bruger aftale
●   Overensstemmelseserklæring og teknisk dossier
●   Anden særlig og nødvendig dokumentation til en speciel maskine

Fra installation til skrotning

Dokumentationen skal ledsage maskinen gennem hele maskinens levetid: Fra installation til skrotning. Den er væsentlig for management, idriftsætning, brug og vedligehold. Dokumenterne har særlig betydning i forbindelse med sikkerhed i konstruktionen af en maskine eller installation.

Som fabrikant skal man sørge for, at den nødvendige dokumentation leveres med hver enkelt maskine.Brugeren af maskinen er ansvarlig for at al nødvendig dokumentation er medleveret maskinen inden den ibrugtages. Og brugeren sikrer sig at dokumentationen ajourføres i tilfælde af ændringer på maskinen.

Dokumentationen består af:

Aftale mellem fabrikant og bruger:Inden fabrikanten indgår en kontrakt, skal det aftales hvilken form eller medie og sprog dokumentatio-nen skal udarbejdes på. Dette dokument skal altid leveres.

I standarden IEC/EN 60204-1 Anneks-B findes eksempel på en aftaleformular, som det anbefales at levere med maskinen, anlægget, installationen eller udstyret.

Formularen danner baggrund for en egentlig fabrikantbruger aftale, der skal sikre parterne, at maskinen på alle måder fungerer som tilsigtet.

Ved hjælp af aftaleformularen i Anneks-B sikrer parterne sig, at vigtige informationer om de fysiske forhold mv. er til stede: Forsyning, belysning, vibrationer, støjniveau, atmosfærisk indhold og andet relevant i den givne situation.

Brugsanvisningen består af:

1. Fabrikant bruger aftale
Se ovenfor.

2. Installationsskema:

Fabrikanten skal altid levere et installationsskema med al information til opstilling af maskine eller udstyr: Tilslutning til forsyningsinstallation, data for sikringer, maksimalafbrydere, motorværn og detal-jerede mål. Formål og anbringelse af ledningskanaler mv., der skal monteres af brugeren skal være beskrevet. Ydre forbindelsesskemaer eller tabeller skal ligeledes leveres med.

3. Ydre forhold på opstillingssted:

En beskrivelse af de ydre forhold på det sted, hvor maskinen skal opstilles, skal leveres, hvis det er relevant.

Dokumentet skal indeholde information om fysiske omgivelser for maskinen: Belysning, vibration osv.

4. Oversigtsskema:

Hvis det er relevant, skal der leveres oversigtsskemaer, som letter forståelsen af driftsprincipperne. Det kan være i form af blokskemaer, der typisk angiver det elektriske materiel med dets funktionelle sammenhænge.

5. Kredsskemaer:

Effekt- og styrekredsskemaer skal altid leveres sammen med maskinen. Hvis det er relevant, skal der udføres funktionsskema for klemmerne til interfaceforbindelser og styresystemets funktioner.

Kredsskemaerne skal tegnes med alt elforbrug i frakoblet tilstand, og med maskinen i normal startbetingelse.

Ledere skal kunne identificeres ved hver tilslutning med farve, cifre, bogstaver eller kombinationer heraf.

Der skal på kredsskemaerne informeres om belastningernes størrelse, startstrømme og tilladte spæn-dingsfald. Ligesom målepunkter skal være angivet på kredsskemaer.

6. Programmering:

Vejledninger og informationer om programmering skal leveres, hvis brugeren selv skal kunne udføre dette.

7. Operations-rækkefølge:

Såfremt rækkefølgen ikke er indlysende, skal maskinleverandøren levere en beskrivelse af operations-rækkefølgen i dokumentationen.

8. Inspektions-hyppighed:

Når det er relevant, skal der foreligge en vejledning, der klart orienterer om, hvor tit produktet eller maskinen skal efterses.

9. Funktionstest:

Der skal være oplysninger om hyppighed og metode, hvor det vil være relevant.

10. Vedligeholdelses-vejledning:

Detaljerede angivelser af procedurer for justering, eftersyn og forebyggende inspektion og reparation. Vedligeholdelses-vejledningen bør indeholde anbefalinger til vedligeholdelses- og driftsprotokol samt oplysninger om metoder til verificering af korrekt drift, som for eksempel software eller testprogram-mer. Som minimum skal den indeholde information for at kunne rekvirere reservedele, udskiftelige dele, software, komponenter og testudstyr samt dokumentation.

11. Stykliste:

Der skal altid leveres en styk-/materialeliste med oplysninger om komponenter og materiel, samt hvilke dele det anbefales brugeren at have på lager.

Listen skal mindst indeholde de oplysninger, som gør det muligt at genanskaffe materiel i hele maskinens levetid.

12. Betjeningsvejledning:

Der skal udarbejdes og leveres en detaljeret betjeningsvejledning for korrekte og sikre procedurer til transport, opstilling, opbevaring og anvendelse af materiellet.

13. Brugsanvisning sprog:

Den skal skrives på mindst et fællesskabssprog - dog altid brugerlandets - og den skal blandt andet indeholde nødvendige planer og diagrammer for maskinens ibrugtagning, vedligeholdelse, eftersyn, funktioner og reparation.

14. Beskrivelse af sikkerhedsforanstaltninger:

Dette er fabrikantens dokumentation af, hvilke sikkerhedsforanstaltninger, der er udført. Den skal beskrive foranstaltningernes indbyrdes koblede funktioner og tvangskoblinger af afskærmninger ved farlige bevægelser eller af forudseelige fejlagtige driftsmetoder.

Endvidere skal der leveres en særlig beskrivelse af de situationer, hvor de primære sikkerhedsforanstaltninger er sat ud af drift.

Teknisk dossier

Det tekniske dossier, som skal forefindes, skal udarbejdes på et af fællesskabets officielle sprog.

Det skal opbevares i mindst 10 år efter maskinens fremstillingsdato eller fremstillingsdato for det sidste eksemplar af den pågældende type.

Det skal kunne vises til myndighederne, hvis de kræver det. En kunde kan derimod ikke forlange det udleveret.

Som fabrikant skal du vurdere risici og eliminere eller reducere dem. Du skal gennemføre de nødven-dige sikkerhedsanordninger og eventuelt beskrive de resterende risici, der herefter alligevel er til stede i forbindelse med brug af maskinen. Herefter kan det tekniske dossier udarbejdes.

Det tekniske dossier skal indeholde en beskrivelse af maskinen, udvælgelse af direktiver, liste af benyt-tede standarder samt overensstemmelseserklæring.

Desuden skal det indeholde effekt- og styrekredsske-maer, detaljerede og komplette tegninger, der gør det muligt at konstatere om maskinen er i overens-stemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav (VSK) som er detaljeret, specificeret i Arbejdstilsynets bekendtgørelse.

Dokumentation af risikovurdering:

Denne del i det tekniske dossier skal informere om, hvordan forskellige risici er vurderet og skal dokumenteres i form af detail- og komplette tegninger, beregningsbilag og forsøgsresultater, beskrivelse af løsning samt sikkerhed og sundhed for personer.

Inkorporeringserklæring:

Gælder en delmaskine beregnet til indbygning i en maskine. En delmaskine må ikke CE-mærkes, men skal overholde de relevante krav.

Monteringsvejledning for delmaskiner

Monteringsvejledningen for delmaskiner skal omfatte en beskrivelse af vilkårene for at sikre korrekt samling med den endelige maskine, uden at sikkerhed og sundhed bringes i fare.

Monteringsvejledningen skal udformes på et af de officielle fællesskabssprog, der er godkendt af fabrikanten af den maskine, som delmaskinen skal inkorporeres i, eller af dennes repræsentant.

Monteringsvejledningen og inkorporeringserklæringen ledsager delmaskinen, indtil denne inkorporeres i den færdige maskine, og skal indgå i det tekniske dossier for den færdige CE-mærkede maskine.

Krav til dokument referencer

Til reference mellem de forskellige dokumenter skal leverandøren vælge én af følgende metoder:

  1. Med op til ca. fem dokumenter skal hvert dokument for kredsreference indeholde referencenumre for alle øvrige dokumenter tilhørende det elektriske materiel.

  2. Alle dokumenter skal være angivet med dokumentnumre og titler på en tegning eller i en dokumentfortegnelse.

Overensstemmelseserklæring

Er gældende for CE-mærkede maskiner.

EF-overensstemmelseserklæringen er fabrikantens eller importørens dokumentation til myndighederne for, at produktet lovligt kan markedsføres i Europa.

Et væsentligt element er, at produktets elektriske sikkerhed er i orden. Der findes en: 

Komponent overensstemmelseserklæring Sikkerhedskomponent overensstemmelseserklæring Overensstemmelseserklæring til maskiner.

Overensstemmelseserklæringen er sidste skridt på vejen mod CE-mærket.

Som producent har du selv ansvaret for at foretage en risikovurdering, sammensætte den tekniske dokumentation og udfylde og underskrive overensstemmelseserklæringen – hvorefter kan du sætte CE-mærket på dit produkt.

Myndighederne som blandt andet Sikkerhedsstyrelsen anbefaler, at den danske importør selv opbevarer en kopi af overensstemmelseserklæringen, men det er ikke et krav. Kravet er, at erklæringen opbevares inden for EU. Den skal opbevares i mindst 10 år, efter produktion og salg er ophørt.

Overensstemmelseserklæringen (Bilag II-A erklæring) er det papir, hvor fabrikanten skriver under på, at maskinen overholder kravene i Maskindirektivet, og kravene i eventuelle andre direktiver. For eksempel: Lavspændingsdirektivet, EMC-direktivet, ATEX-direktivet eller PED-direktivet.

Overensstemmelseserklæringen skal følge maskinen ved levering, og den skal være på brugerlandets sprog.

Den viser, hvem der er fabrikant og har ansvaret for maskinens sikkerhedsmæssige indretning.

Den oplyser overfor myndigheden, hvilke direktiver maskinen er omfattet af og hvilke harmoniserede standarder, der eventuelt er brugt som dokumentation for, at direktivernes indretningskrav er fulgt. 

Hvis man nævner en standard som f.eks. IEC/EN 13849-1 så skal man følge den til fulde. Selv om man evt. har benyttet noget fra standarden skal man ikke nævne den.

Med overensstemmelseserklæringen kan køberen vise, hvem der har ansvaret og skal betale for ændrin-gerne, hvis myndigheden kommer og stiller nye krav til maskinens indretning.

 

CE-mærk din maskine


Maskindirektivets og evt. andre relevante direktivers mindstekrav skal du overholde ved hjælp af standarder og det har vi givet dig et overblik i form af disse korte artikler:

●  CE-Mærkningsproceduren  ●  Risikovurdering  ●  Risikonedsættelse 
Vælg PL- og SIL-niveau  ●  Dokumentation

Når du følger de relevante gældende standarder formoder myndighederne, at du over holder alle gældende krav og regler. Men, husk! Det er dig alene, der har ansvaret. Derfor kan du bruge ovenstående artikler til at skaffe dig de fornødne  standarder og direktiver.